" "?

DVB-T2 FullHD

?

Samsung

. .

Samsung DVB-T2

20 DVB-T2, DVB- . , 2015 . , DVB-T2 .? ! .


(DVB-T2)
1 Samsung LT19C350EX 19
2 Samsung 19H4000 19
3 Samsung LT22C350EX 22
4 Samsung UE22F5000AK 22
5 Samsung UE22F5400AK 22
6 Samsung UE22F5410AK 22
7 Samsung UE22H5020 22
8 Samsung UE22H5600 22
9 Samsung UE22H5610 22
10 Samsung LT23C370EX 23
11 Samsung LT24C370EX 24
12 Samsung T24D310EX 24
13 Samsung T24D390EX 24
14 Samsung T24D391EX 24
15 Samsung T24D590EX 24
16 Samsung UE24H4070 24
17 Samsung UE24H4080 24
18 Samsung LT27C370EX 27
19 Samsung T27D390EX 27
20 Samsung T27D590EX 27
21 Samsung UE28H4000 28
22 Samsung T28D310EX 27
23 Samsung UE32EH5007 32
24 Samsung UE32EH5047 32
25 Samsung UE32EH5057 32
26 Samsung UE32EH5307 32
27 Samsung UE32F4500AK 32
28 Samsung UE32F4510AK 32
29 Samsung UE32F5000AK 32
30 Samsung UE32F5020AK 32
31 Samsung UE32F5300AK 32
32 Samsung UE32F5500AK 32
33 Samsung UE32F6100AK 32
34 Samsung UE32F6200AK 32
35 Samsung UE32F6330AK 32
36 Samsung UE32F6400AK 32
37 Samsung UE32F6510AB 32
38 Samsung UE32F6540AB 32
39 Samsung UE32F6800AB 32
40 Samsung UE32ES5507 32
41 Samsung UE32ES5537 32
42 Samsung UE32ES5557 32
43 Samsung UE32H4000 32
44 Samsung UE32H4270 32
45 Samsung UE32H4500 32
46 Samsung UE32H4510 32
47 Samsung UE32H6230 32
48 Samsung UE32H6350 32
49 Samsung UE32H5303 32
50 Samsung UE32H5500 32
51 Samsung UE32H6410 32
52 Samsung UE37ES6710 37
53 Samsung UE39F5000AK 39
54 Samsung UE39F5020AK 39
55 Samsung UE39F5300AK 39
56 Samsung UE39F5500AK 39
57 Samsung UE40H4200 40
58 Samsung UE40EH5007 40
59 Samsung UE40EH5047 40
60 Samsung UE40EH5057 40
61 Samsung UE40EH5307 40
62 Samsung UE40F6100AK 40
63 Samsung UE40F6130 40
64 Samsung UE40F6200AK 40
65 Samsung UE40F6400 40
66 Samsung UE40F6330AK 40
67 Samsung UE40F6500AB 40
68 Samsung UE40F6510AB 40
69 Samsung UE40F6540AB 40
70 Samsung UE40F6650AB 40
71 Samsung UE40F6800AB 40
72 Samsung UE40F7000AT 40
73 Samsung UE40F8000AT 40
74 Samsung UE40FH5007K 40
75 Samsung UE40ES5507 40
76 Samsung UE40ES6307 40
77 Samsung UE40ES6547 40
78 Samsung UE40ES6557 40
79 Samsung UE40ES6857 40
80 Samsung UE40ES6907 40
81 Samsung UE40ES7207 40
82 Samsung UE40ES7507 40
83 Samsung UE40ES8007 40
84 Samsung UE40F5000 40
85 Samsung UE40H5003 40
86 Samsung UE40H4203 40
87 Samsung UE40H5020 40
88 Samsung UE40H5203 40
89 Samsung UE40H5270 40
90 Samsung UE40H5500 40
91 Samsung UE40H6230 40
92 Samsung UE40H6240 40
93 Samsung UE40H6350 40
94 Samsung UE40H6410 40
95 Samsung UE40H6500 40
96 Samsung UE40H6650 40
97 Samsung UE40HU7000 40
98 Samsung UE42F5000AK 42
99 Samsung UE42F5020AK 42
100 Samsung UE42F5300AK 42
101 Samsung UE42F5500AK 42
102 Samsung PS43E497B2 43
103 Samsung PS43F4900AK 43
104 Samsung PE43H4000 43
105 Samsung UE46F5000AK 46
106 Samsung UE46F5020AK 46
107 Samsung UE46F5300AK 46
108 Samsung UE46F5500AK 46
109 Samsung UE46F6100AK 46
110 Samsung UE46F7000AT 46
111 Samsung UE46EH5007 46
112 Samsung UE46EH5047 46
113 Samsung UE46EH5057 46
114 Samsung UE46EH5307 46
115 Samsung UE46EH6037 46
116 Samsung UE46ES5507 46
117 Samsung UE46ES5537 46
118 Samsung UE46ES5557 46
119 Samsung UE46ES6307 46
120 Samsung UE46ES8000 46
121 Samsung UE46F6400AK 46
122 Samsung UE46F6330AK 46
123 Samsung UE46F6500AB 46
124 Samsung UE46F6510AB 46
125 Samsung UE46F6540AB 46
126 Samsung UE46F6650AB 46
127 Samsung UE46F6800AB 46
128 Samsung UE46F8000AT 46
129 Samsung UE46F8500AT 46
130 Samsung UE46ES6547 46
131 Samsung UE46ES6857 46
132 Samsung UE46ES6907 46
133 Samsung UE46ES7500 46
134 Samsung UE46ES7207 46
135 Samsung UE46ES7507 46
136 Samsung UE46ES8007 46
137 Samsung UE48H4200 48
138 Samsung UE48H4203 48
139 Samsung UE48H5003 48
140 Samsung UE48H5020 48
141 Samsung UE48H5203 48
142 Samsung UE48H5270 48
143 Samsung UE48H5500 48
144 Samsung UE48H5510 48
145 Samsung UE48H6230 48
146 Samsung UE48H6350 48
147 Samsung UE48H6410 48
148 Samsung UE48H6500 48
149 Samsung UE48H6650 48
150 Samsung UE48H6800 48
151 Samsung UE48HU8500 48
152 Samsung UE50ES5507 50
153 Samsung UE50F6330AK 50
154 Samsung UE50ES6907 50
155 Samsung UE50F5000AK 50
156 Samsung UE50F5020AK 50
157 Samsung UE50F5500AK 50
158 Samsung UE50F6100AK 50
159 Samsung UE50F6130 50
160 Samsung UE50F6330AK 50
161 Samsung UE50F6400AK 50
162 Samsung UE50F6500 50
163 Samsung UE50F6650 50
164 Samsung UE50F6800AB 50
165 Samsung UE50HU7000 50
166 Samsung PS51E497B2KXRU 51
167 Samsung PS51F4900AK 51
168 Samsung PS51F5500AK 51
169 Samsung PS51F8500AT 51
170 Samsung PS51E537A3 51
171 Samsung PS51E557D1 51
172 Samsung PS51E6507 51
173 Samsung PS51E8007G 51
174 Samsung UE55ES6307 55
175 Samsung UE55F6100AK 55
176 Samsung UE55F6400AK 55
177 Samsung UE55F6800AB 55
178 Samsung UE55F7000AT 55
179 Samsung UE55ES6547UXRU 55
180 Samsung UE55ES6557UXRU 55
181 Samsung UE55ES6857 55
182 Samsung UE55ES6907UXRU 55
183 Samsung UE55ES7507 55
184 Samsung UE55ES8007 55
185 Samsung UE55F8000AT 55
186 Samsung UE55F8500AT 55
187 Samsung UE55H6500 55
188 Samsung UE55H6650 55
189 Samsung UE55H680 55
190 Samsung UE55HU7000T 55
191 Samsung UE55HU7500T 55
192 Samsung UE55HU8700T 55
193 Samsung UE55HU9000T 55
194 Samsung PS60F5000AK 60
195 Samsung UE60F6100AK 60
196 Samsung UE60F7000AT 60
197 Samsung PS64D8000 64
198 Samsung PS64E8007 64
199 Samsung PS64F8500AT 64
200 Samsung UE65ES8007 65
201 Samsung UE65F6400AK 65
202 Samsung UE65F8000AT 65
203 Samsung UE65F90800 65
204 Samsung UE65HU7500T 65
205 Samsung UE65HU8700T 65
206 Samsung UE65HU9000T 65
207 Samsung UE75F6300 75
208 Samsung UE75F6400AK 75
209 Samsung UE75F8200 75
210 Samsung UE75ES9000 75
211 Samsung UE75ES9007 75
212 Samsung UE75HU7500T 75
213 Samsung UE78HU9000 78
214 Samsung UE85S9AT 85
215 Samsung UE105S9 105
3G/4G : , ,

.


.


.
| | DVB-T2 | | |
| | | DVB-T2 | | | FAQ

DVB-T2
""

DIVISAT NANO
| : |

: | | | | | | | | | | | | | | |